SOCIAAL INSTRUMENTARIUM

Wie samenwerking wil bevorderen, heeft vandaag de beschikking over een uitgebreid sociaal instrumentarium.

In de rubriek AANBOD is te vinden voor welke co-interventies een beroep kan worden gedaan op Eddy De Seranno.

Veel interactieve werkvormen zijn te vinden
– op een van de websites hieronder vermeld, zoals bijvoorbeeld www.largescaleinterventions.com
en www.participationcompass.org
– in het boek Coöperatief Vergaderen voor Professionals (Spencer Kagan, Dook Kopmels en Betty de Jaeger, BAZALT, 2006)
– in de Werkvormkaarten (Lia Bijkerk en Wilma van der Heide, © Bohn Stafleu van Loghum, 2006).

Voor meer achtergronden verwijzen we hieronder bovendien graag naar een hele reeks interessante websites

 • die elk op hun manier het gehele veld van het thema ‘samenwerking’ pogen te bestrijken
 • met brede overzichten van bv. theorieën, strategieën, methoden, modellen, instrumenten of andere middelen (video’s, games, tests,…)
 • met een wetenschappelijke basis of achtergrond
 • die gratis ter beschikking worden gesteld (soms als onderdeel van een ruimere website met ook een commercieel aanbod)
 • en die behulpzaam kunnen zijn bij het optimaliseren of bijsturen van een concrete samenwerking.

[Noot: Aan de vermelding hieronder is verder geen kwaliteits-indicatie verbonden. Opgelet: deze websites kunnen ook geheel eigen bepalingen hebben m.b.t. auteursrechten.]

Nederlandstalige websites

 • www.kennisbanksocialeinnovatie.nl  wil kennis en praktijkervaring delen d.m.v. publicatie van artikelen en onderzoeksresultaten rond vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties. Vraagstukken m.b.t. samenwerken en leidinggeven worden hier vooral gekoppeld aan ’het Nieuwe Werken’, ‘Slimmer Werken’, etc.
 • www.largescaleinterventions.com  (NL- en Engelstalig) geeft een overzicht van methoden voor strategische samenwerking met en participatie van stakeholders. Inclusief  tips voor o.a. voorbereiding, ontwerp en begeleiding van interventies. Per methode ook een werkfiche en hyperlinks naar internationale websites met presentaties en video’s.
 • www.samenwerkentussenorganisaties.nl  beoogt kennisdeling middels publicatie van actuele artikelen, boeken, tools, websites, voorbeelden, evenementen, een weblog, filmpjes, quotes, good practices, etc.. Klemtoon op samenwerken tussen organisaties, maar ook veel aandacht voor samenwerken binnen organisaties.
 • www.twynstraguddekennisbank.nl  biedt een alfabetisch én thematisch overzicht van honderden artikelen en cases m.b.t. samenwerken/allianties, communiceren, organiseren, veranderen, project- en programmamanagement. Er is ook een interessant overzicht te vinden van theorieën over samenwerking, indicaties en aanbevelingen voor goed samenwerken, etc.

Daarnaast zijn er nog een aantal websites die weliswaar uitgaan van het traditionele management-denken, maar wel handige overzichten bieden van inzichten en instrumenten die ook – uiteraard mutatis mutandis – toepasbaar zijn op samenwerking:

 • www.123management.nl geeft de essentiële inzichten weer achter heel veel managementmodellen, theorieën en begrippen, binnen een samenhangend overkoepelend kader (strategie /  structuur / cultuur / mensen / middelen / informatie ICT / methode). Het materiaal waaruit The Art of Management is opgebouwd, verschijnt in digitale en schriftelijke publicaties.
 • www.360test.nl  (gratis registreren vereist) stelt meer dan 25 klassieke testen met een wetenschappelijke basis ter beschikking: samenwerkingstests, leiderschapstests, persoonlijke en organisatie-ontwikkelingstests. Individuele testresultaten zijn gratis, testfacilitatie voor groepen en testinterpretatie kunnen aangevraagd worden tegen betaling.
 • www.managementsite.nl biedt naast een alfabetische kennisbank ook thematische actualiteiten en interviews aan binnen het managementnetwerk, en overzichten van opleidingen, cases en instrumenten. Thema’s zijn o.a. human resources, leiderschap, organisatiecultuur, strategie en bestuur, verandermanagement, etc.

Engelstalige websites

 • www.cooperationcommons.com  is er vooral op gericht om onderzoeksresultaten, blogs en een wiki te publiceren vanuit de interdisciplinaire studie van samenwerking en collectieve actie. Inclusief uitgebreide projectbeschrijvingen, video’s van lezingen, en verwijzing naar externe bronnen met weer honderden artikelen en studies.
 • www.dlc.dlib.indiana.edu/dlc  is de toegangspoort tot een archief van ‘international literature on the commons’, dus ook over samenwerking, met de volledige teksten van (hoofdstukken uit) boeken, conferentiepapers, presentaties, persartikelen, thesissen en dissertaties. Zoeken op trefwoorden: bv. cooperation, collaboration, etc.
 • www.participationcompass.org  bevat o.a. een participatie-procesplanner met diverse check-lists, een alfabetisch overzicht van tientallen participatiemethodes met telkens een uitgebreide beschrijving inclusief technische fiche, case studies, en verwijzingen naar een nog veel uitgebreidere alfabetische bibliotheek over participatie.

Ook hier is er een website die weliswaar uitgaat van het traditionele management-denken, maar wel handige overzichten biedt van inzichten en instrumenten die ook – mutatis mutandis – toepasbaar zijn op samenwerking:

 • www.12manage.com (gratis registreren vereist) geeft uitgebreide samenvattingen van zowat alle bestaande managementtheorieën, -methoden, -modellen en –instrumenten: alfabetisch, thematisch, en per categorie (bv. adviezen, beste praktijken, boekbesprekingen, opinies, thesissen, …).

Oproep

Heeft u suggesties waarbij u wil verwijzen naar nog andere websites die (onder dezelfde voorwaarden als hierboven geschetst) het gehele veld van het thema ‘samenwerking’ pogen te bestrijken met wetenschappelijk gefundeerde overzichten?

Ga dan naar:   Heeft u een suggestie, vraag of mededeling?