OPTIMALE SAMENWERKING

Kaders OPTIMALE SAMENWERKING

Deze Kaders OPTIMALE SAMENWERKING zijn het resultaat van diepgaande reflectie op eigen ervaringen, plus van een zoektocht doorheen (sociale) wetenschappen die hebben bijgedragen tot meer inzicht in de complexiteit van het fenomeen samenwerken.

Hoe deze kaders benutten?

Om deze kaders efficiënt en effectief te kunnen benutten, kunnen we enkele leidende principes formuleren. Deze zijn onder andere geïnspireerd door het systeemdenken en de theorie van de complexiteit, zoals toegepast in het boek “The Five Percent” van Professor Peter T. Coleman (directeur van het International Center for Cooperation and Conflict Resolution aan de Columbia University te New York).

 1. Betrek alle samenwerkers (individuen of groepen, rechtstreeks samenwerkenden en/of belanghebbenden).
 2. Kies een passende aanpak, gebaseerd op gelijkwaardigheid en vertrouwen en leidend tot ‘informed participation’, variërend van ‘motiverend interviewen’ tot ‘the whole system in one room’: zie SOCIAAL INSTRUMENTARIUM of AANBOD.
 3. Geef alle betrokkenen de kans om ‘informed by complexity’ – bijvoorbeeld middels kennisname van bovenstaande Kaders OPTIMALE SAMENWERKING – vervolgens hun eigen samenwerkings-realiteit onder woorden brengen. En met name: waar zijn we goed in?
  [Onder andere de ‘Appreciative Inquiry’-benadering biedt heel concrete handvaten voor dit gezamenlijk onderzoek.]
 4. Stel hen in staat om – geïnspireerd door dezelfde Kaders – samen enkele ‘stippen (of een contour) op de horizon’ te formuleren: hoe ziet onze gewenste samenwerkings-realiteit in de toekomst er volgens ons uit?
  [Onder andere de ‘U-Theory’-aanpak levert methodieken aan waarmee deze gezamenlijk gewenste toekomst bij alle betrokkenen kan ‘indalen’ en werkzaam worden.]
 5. Door de benadering van gelijkwaardigheid en vertrouwen, moet het mogelijk zijn om samen ‘the first simple steps’ vast te leggen: wat gaan we vanaf morgen anders (of beter) doen?
 6. De kans is ondertussen zéér groot geworden dat dit morgen ook gewoon gaat gebeuren. Reflecteer daarom samen – bijvoorbeeld een week later – (kort) over de voortgang en resultaten van de nieuwe werkwijze.
 7. En het is nooit af: dus een tijd later kunnen éen of meerdere stappen iteratief weer hernomen worden. Zonder één keer een groot project af te kondigen of een grote ingreep te doen, krijgen jullie zo gaandeweg een optimalisering van jullie samenwerking.

Voor ingewikkelde(r) samenwerkingssituaties, of waar om andere redenen een ‘derde partij’ nuttig is, kan beroep gedaan worden op Eddy De Seranno (zie AANBOD).

Een uitgewerkt voorbeeld:
D
e samenwerking tussen overheden en burgers

VIDEO: Interview over SAMENWERKEN MET BURGERS (in het kader van zelfredzaamheid)

De Kaders OPTIMALE SAMENWERKING waren de inspiratiebron voor het formuleren van competenties en acties in het
WERKBOEK CO-REGISSEREN IN EEN ZELFREDZAME GEMEENSCHAP
(HZ University of Applied Sciences, 2013, zie p. 19-114). In dit onderzoek stond Eddy De Seranno in voor de inhoudelijke en proces-begeleiding, en voor de redactie van het werkboek. Het brengt de complexe samenwerking in kaart tussen overheden, hulpdiensten, burgers, bedrijven en media, die in hun Veiligheidsregio of op lokaal niveau samen beter voorbereid willen zijn op mogelijke calamiteiten (zoals bv. wateroverlast, een overstroming, een chemische wolk, enzomeer). Het werkboek inclusief toolbox zet vervolgens een nieuwe standaard op het gebied van de zelfredzaamheid van een gemeenschap, door middel van tientallen concreet uitgewerkte samenwerkings-suggesties, goede praktijken en instrumenten voor professionals én burgers.

Is samenwerken kunst + kunde ?

Aan deze Kaders OPTIMALE SAMENWERKING gaat een gedachtengang vooraf, die als achtergrond enige toelichting vergt. Gezien goed samenwerken vaak als een mirakel beleefd wordt, gaan we in onderstaand artikel op zoek naar het antwoord op volgende vragen:

 • kan samenwerken beschreven worden als een soort ‘zijnsmodus’ en/of als een complex aan samenwerkingskwaliteiten en -acties?
 • zou het mogelijk zijn om voor de ‘samenwerkingskunde’ als nieuw studiegebied, een kader te creëren waarin klassieke ‘top-down’- en ‘bottom-up’-benaderingen gecombineerd en overstegen kunnen worden ?

Klik hier om het hele artikel te lezenIs samenwerken kunst + kunde ?

In dit artikel worden enkele nieuwe begrippen gehanteerd en toegelicht:
klik hier voor een overzicht van
COÖPERATIEVE CATEGORIEËN en van CO-KWALITEITEN.

Naar een eigen kader voor samenwerkingskunde

Onderstaand artikel zoomt in op de volgende vragen:

 • wat was het ‘Programma van Eisen’ waaraan het te ontwerpen kader voor het nieuwe studiegebied ‘samenwerkingskunde’ moest voldoen ?
 • hoe kwam het uiteindelijke kader tot stand ?
 • en hoe werd ook hierbij weer uitgegaan van principes afkomstig uit diverse sociale wetenschappen, theorieën en modellen ?

Klik hier om het hele artikel te lezen:  Naar een eigen kader voor samenwerkingskunde

Oproep

Heeft u suggesties waarbij u wil verwijzen naar nog andere interessante wetenschappelijke inzichten of inspirerende gedachtenstromingen m.b.t. optimaal samenwerken ?

Ga dan naar:  Heeft u een suggestie, vraag of mededeling?